Tankar från pastor Jan på Marie bebådelsedag

Förlåt för min bortavaro idag, men det är myndigheterna som har rekommenderat alla över 70 att stanna hemma!
Jag har skrivit ner några enkla tankar som kanske kan vara till tröst och hjälp för någon.
Söndagens texter handlar om Jungfru Marias bebådelsedag, alltså det tillfälle när hon får besked av ängeln att hon skall föda Guds son Jesus.
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. Lukas 1:26-38
Ängeln betonar och stryker under ”du är utvald”. Underrubriken är ”Guds mäktiga verk”.
Förutom evangelietexterna från Lukasevangeliet så finns också en text från Kolosserbrevet 1:15-20.
Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
En helt underbar text om vem Jesus är och varför han föddes hit till vår jord.
1 Han var före allting
2 Allt är skapat till honom och genom honom
3 Han var begynnelsen och allt hålls samman genom honom. Efter att ha läst detta sammanhang ett antal gånger fastnade jag för ett ord i slutet, nämligen ordet FRID.
Kanske beroende på det uppkomna läget i vår värld, där coronaviruset skapar så mycket kaos, otrygghet och ofrid just nu.
Ett annat bibelord finner vi Johannesevangeliet 20:19-31.
Texten handlar om tiden efter Påsk. Lärjungarna har låst in sig på grund av rädsla nu när deras mästare är borta, det är omöjligt att läsa ut någon som helst fridfull stämning. Snarare tvärtom.
Men just då, står han där mitt ibland dem och säger ”Frid vare med er”. Inte en gång utan tre gånger.
Frid är ett djupt och innehållsrikt ord. En av de stora tänkarna har sagt ”Att det är religionens djupaste ord. Ett ord som rymmer allt som Kristendomen djupast har att ge en människa”.

När Jesus i den natt när han blev förrådd, tog avsked av sina
lärjungar sa han, ”Frid lämnar jag efter mig. Min Frid ger jag er!” Det var inga stora arv han lämnade efter sig mänskligt sett.
Men en sak fick lärjungarna genom alla tider ärva: hans Frid!
Men det var stort och ovärderligt!!!!!
Det grekiska ordet som man använt är EIRÉNE vilket har betydelsen Frid, fred, harmoni eller ordning.
I profan grekiska används det som motsats till krig, som en tid av fred eller andrum under en ändlös rad av krig.
Jesu Frid är av varaktigt slag, ett ojämförligt arv som vi fått.
Det finns surrogat, det talar Jesus också om den sista kvällen med sina lärjungar.
Johannes 14:27 (Handbok för livet):
”Jag lämnar en gåva efter mig, och det är Frid. Ni skall få av min Frid, en Frid som ingen här i världen kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda.”
Den frid som kan erbjudas i världen är oftast riskabel och opålitlig, en frid som på sin höjd kanske är en paus och av ytligt slag.
Jesu Frid går på djupet, tränger ner i djupet av vårt hjärta samt tränger bort all ofrid, den friden lämnade Jesus kvar till sina efterföljare tiderna igenom.
Kristendomens signum är ”Det är fullbordat! Striden är över”. Jesus gjorde allt som behövde göras på Golgata kors. Alla religioner kräver, men Jesus ger, uppsöker och erbjuder.
Friden är nära sammankopplad till tron och tron ger fasthet i livet. När människan inte längre har något att tro och förtrösta på, blir de som ett fartyg som tappat både roder och ankare, man driver redlöst omkring. I många fall ett signum på nutidssvensken.
Kristus är vår Frid, alla sanna Kristnas erfarenhet är att Friden är en gåva från Jesus själv, en frukt av hans närvaro. Den är alltså något som beror på ett personligt förhållande.

Sammanfattningsvis:
Han är vår Frid. Den får vi genom att han kommer till oss och att han förblir i oss.
Hoppas att dessa få rader kan ge dig/er någon tanke om vilken stor och mäktig Herre vi har, som ledsagar oss och välsignar oss med sin Frid igenom allt. Guds Välsignelse önskar Jan