Guds rike är nära

Nu när mycket handlar om att hålla avstånd är Guds rike ändå nära!

Några reflektioner i Adventstid
Söndagen den 6/12 2020, Andra advent.

Det är en stor förmån att få förmedla ett glädjebudskap kring en av texterna i adventstiden. Kanske speciellt detta år som är så olikt alla andra år med den stora pandemin som sprider sig runt om i vår värld.

Markus 1:14 -15
”När Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galiléen och förkunnade Guds budskap och sa: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”


Med några enkla ord visar Markus vad innehållet i evangelium om Jesus är!
Han ger en strålande bild av hur Jesus framträdde. De här orden är inte ”bara” en liten detalj utan något så väsentligt, att de bildar en epok i världens historia och verkningarna sträcker sig genom århundraden ända in i vår tid, och fortsätter vidare in i framtiden. Tänk på att detta uråldriga budskap har full aktualitet idag.

Guds budskap = glädjebudskap. Bibelforskare menar att rätt översatt står det i denna vers att Jesus förkunnade glädjebudskapet.
Markus säger i sitt första kapitel: ”Här börjar glädjebudet om Jesus”, han är alltså glädjebudet för dig idag.
Ingen kunde väl ana vidden av Jesu framträdande, en ung man omkring 30 år, som i ett litet ockuperat land började att vandra omkring och predika för bönder, fiskare och hantverkare. Inget märkvärdigt och ändå har aldrig något större hänt i världen, ty det betydde att Gudsriket grundades.

En annan bibelöversättare säger i stället för ”Tiden är inne” att ”tiden är fullbordad” eller ”äntligen är tiden inne”.
Vi kan läsa om den långa förberedelsen genom gamla testamentet, hur man väntade på Messias som skulle ge frihet åt folket. Profeten Jesaja var en av dem som talade om den kommande befriaren. Psalm 73 i Psaltaren talar om Guds godhet mot sitt folk, den sista versen i Psalmen säger oss:

”Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt Herren, Herren för att kunna tala om alla dina gärningar”.

Tänk att detta glada budskap gäller alla, ingen undantagen, pröva att hålla dig nära Herren. Även i den mörkaste och djupaste dal i vårt liv, så är han med enligt orden i den 23:e psalmen, Herren är min herde.

Guds rike är nu här. Jesus var sänd av Gud till en värld i mörker för att predika ett glädjebud som gäller alla. Han var budskapets uppfyllelse, han pekade inte framåt som profeterna i Gamla Testamentet hade gjort, nej, han sa ”Guds rike är nu här” och det betydde och betyder en alldeles ny situation för människorna och hela världen.

Liksom Gud en gång räddade sitt folk genom att dela Röda havet efter uttåget ur Egypten, så har Gud på ett underbart sätt ingripit direkt i släktets historia, genom att sända sin son Jesus som uppenbarar Gud själv, hans vilja, hans ord och hans hjärta för sin skapelse. En ny tidsålder mitt i den onda tiden, det var en ny epok i den andliga världens historia. Hela denna rikedom, som detta enkla budskap som Jesus frambar, kan ingen tanke fatta fullt ut. Men genom tron kan var och en ta emot denna gåva som Jesus inbjöd till.

”Omvänd er och tro evangelium”
Enkelt och koncist. Enligt en teolog vid namn Philipps säger han om ordet omvändelse att enligt det grekiska ordet betyder det ”Ni måste ändra era hjärtan och sinnen”. Det vill säga att det från Gud bortvända sinnet måste ändras, vändas mot Gud, och mottaga hans gåva, glädjebudet om Jesus hans son.

Min avslutning blir i form av ett par bibelverser från profeten Hesekiel.

Hesekiel 36:26-27
”Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Jag skall låta min ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar, och gör efter dem”.

Som vi ser är Gud själv garantin för denna underbara förändring, när vi bjuder in honom i våra liv.
Tänk vilken underbar framtid, med massor av goda hjärtan av kött, och inte av sten, med hans ande som den rådande kraften i människors liv.
Tro evangelium, det vill göra dig till en verkligt fri och glad kristen, genom allt.

Med Paulus ord från 2 Korinthierbrevet vill jag önska dig allt gott inför den ljusnande framtid som är vår.

2 Korinthierbrevet 13:11
Och så till sist, mina kära vänner, säger jag: var glada! Väx till i Kristus! Ta fasta på vad jag har sagt till er! Lev i harmoni och frid! Kärlekens och fridens Gud ska vara med er.

Vallstena den 6 december 2020
Pastor Jan Olander