Att se lejonet

Kan lejon och frälsning höra ihop? Läs vidare här!


Jag läser just nu Narnia för mina barn, en fantastisk upplevelse att läsa dessa barnböcker igen både för spänningen men också för att den är full av bilder av Gud. Igår kväll så hade Peter, Susan, Edmund och Lucy hamnat i trubbel. De hittade inte vägen framåt och deras framgång berodde på att de kom fram. Då dyker lejonet, Aslan, upp. Men det är bara Lucy som ser honom. De andra är mycket skeptiska och avfärdar först det hela. Men Edmund väljer att tro sin syster och följer med tillsammans med de andra. Och så småningom så ser även de det majestätiska lejonet. Och när morgonen kommer så ryter lejonet och alla träd som varit stumma och stilla sedan Aslan förut visade sig väcks till liv. När de trodde så blev de räddade och då blev lejonet alltmer synligt!

Idag ska vi se hur vi kan få syn på lejonet av Juda, Jesus, i våra liv och hur han frälser oss.

Vi läser dagens text från Matteus 23:37


Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.« När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: ”Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”

Tomhetens välde
Vad är då vår nödsituation? Vad behöver vi bli räddade från?
I mitt arbete så träffar jag många unga människor som kämpar med att hitta något att leva för. Livet är fyllt av krav, av val av oro för framtiden och framför allt en oro för vem man är. Vad är allt slit värt? Vad är jag värd? Magnus Malm gör i sin bok Samtidigt en träffande samtidsanalys. Där menar han att det individualistiska marknadsstyrda samhället bidrar till att vi tappar historia och sammanhang. Vi svävar runt utan medveten förankring varken i vår kultur, vår historia eller i vår familj. Och dessutom så speglar vi oss i de sociala mediernas ögonblicksbilder. Marknaden gör att vårt mål är att marknadsföra vårt liv för att hämta hem likes.

Predikaren i Gamla testamentet inleds med orden, Tomhet, allt är tomhet, och dagens text avslutas med just dessa. Allt är förgängligt, detta kommer att brytas ned. I Romarbrevet 8 står det “Allt skapat är lagt under Tomhetens välde”. Det är Tomhetens välde vi behöver bli räddade från.

Dagens text är minst sagt svårsmält men beskriver hur vi behöver bli räddade från Tomhetens välde. Jesus har just skällt ut fariséerna. Deras religiositet präglades av en ytlighet och hur saker såg ut snarare än hur hjärtat mådde. Tidigare i evangelierna har Jesus uttryckt: Ni är som vitkalkade gravar. Efter utskällningen kommer de hårda orden mot Jerusalem. Då stod Jerusalem för den lagiska religiositeten som snarare band människor än satte dem fria. Templet stod för det gamla förbundet 0där Gud och människor endast kunde mötas genom en helig plats åtskild från den vanliga människan.

Att se lejonet
Det är alltså tomhetens välde vi behöver bli frälsta ifrån.
Vad uppnår vi då med frälsningen? Romarbrevet 8 igen. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

Det finns frihet att få! Vi kan befrias från oron och ångesten!

Så hur får vi syn på lejonet? Hur ska vi förhålla oss till frälsningen?

Här ger dagens text oss några råd och jag tänkte sätta in dem i gudstjänstens fyra flöden . För när vi firar gudstjänst så räddar Gud oss från tomhetens välde och vi får smaka lite på den frihet som han har lovat.
När vi firar gudstjänst får vi syn på lejonet.

Samlandet- Gudstillvändhet
Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Det första vi behöver göra är att vända oss till Gud så att han likt en höna kan samla oss under sina vingar. Där sker själva frälsningen, Gud älskar oss som en moder, villkorslöst, gränslöst, oberoende av prestation. Punkt. Därför blir perspektivet i inledningen Gudstillvändhet.

Ordet- Gudstillit
Ordet är det andra flödet i gudstjänsten och där står ofta predikan i fokus. I Johannesevangeliets inledning så beskrivs Jesus som ordet. Ordet som kom och bodde hos oss, som byggde relation med oss, som fick oss att lita på Gud. Ordet gör att vi lär känna Gud, förstår honom alltmer och se honom oftare i vardagen. Därför blir perspektivet i Gudstillit.

Delandet- Gudslikhet
Delandet är det tredje flödet i Gudstjänsten och här kommer vår respons in. Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.« Det här är vår respons på Guds samlande och vårt möte med ordet. Här får vi i tro och vördnadöppna våra inre portar och låta Jesus rida in, och viskande eller ropande utbrista Hosianna. Då får vi syn på lejonet och får spegla oss i honom. Därför är perspektivet Gudslikhet.

Sändandet- Gudstjänst
Det sista perspektivet är Sändandet. Där det förvandlande mötet med Kristus får konsekvenser i livet. Frälsningen är inte bara för de som är i templet, bara de som är i kyrkan utan bit för bit syrar det världen. Därför blir det sista perspektivet Gudstjänst.

Trots att jag en gång sett lejonet så glömmer jag så snabbt. Så varje vecka får gå igenom samlandet, ordet, delandet och sändningen, varje vecka blir jag räddad från Tomhetens välde.

I Johanneskyrkan så sjöng vi ofta en sång som gick så här: Fräls mig nu och under år som kommer.
Och just så tror jag att det är att varje vecka få vara kyrka med er, en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

211031 Jonas Wejde